فرهنگ شرکت

ارزش های اصلی شرکت: مشتری مداری ، اتحاد و همکاری ، پایداری صادق و قابل اعتماد ، پیشگام و نوآور.

ماموریت سازمانی: یک عملکرد درجه یک ، به دوستان P Plus بپردازید

فلسفه شرکت: کیفیت بقا ، به اعتبار بازار ، علم و توسعه ، برای مدیریت کارایی

چشم انداز سازمانی: برای تبدیل شدن به مورد اعتمادترین مشتریهای تجاری ، معتبرترین شرکتها ، منسجم ترین شرکتها